Používanie stránky bez zmeny nastavenia prehliadača znamená súhlas s ukladaním súborov cookies vo vašom zariadení a ich použitím pre analytické a bezpečnostné účely a pre zaistenie pohodlného používania stránky.

Vhodnou zmenou nastavenia prehliadača môžete odstrániť už uložené súbory cookies alebo blokovať ukladanie nových súborov cookies. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Grupa Stock Spirits http://www.stock.sk/sk/privacy_cookies.aspx

Skip to main content

Zásady ochrany osobných údajov Stock Spirits

Ochrane osobných údajov venujeme náležitú pozornosť.

Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú spôsob, ako narábame s osobnými údajmi zhromažďovanými prostredníctvom webových stránok: www.stockspirits.comwww.stock-polska.pl, www.stock-spa.it, www.stock.sk, www.stock.cz, www.stock.hr, www.stock.ba  a ďalšie webové stránky Stock Spirits Group ("webové stránky") ako aj osobné údaje zozbierané prostredníctvom e-mailu alebo iných elektronických komunikácií.

Téme ochrany osobných údajov sa okrem Zásad ochrany osobných údajov venujú aj ustanovenia v kódexe správania, ako aj in dokumenty, na ktoré tieto zásady odkazujú.

Kto sme a ako nás môžete kontaktovať?

V zmysle čl. 4 bod 7 GDPR sme prevádzkovateľom osobných údajov používateľov webových stránok a osôb, ktoré sa uchádzajú o prácu v spoločnostiach zo skupiny Stock Spirits Group prostredníctvom online formulárov.

Môžete nás kontaktovať v prípade otázok spojených s o spracúvaním Vašich osobných údajov a taktiež v prípade, ak chcete vzniesť akékoľvek námietky voči spracúvaniu Vašich osobných údajov či uplatniť Vaše práva s týmto spojené. Môžete nás kontaktovať zaslaním správy na gdpr@stockspirits.com

Čo znamenajú pojmy použité v týchto zásadách?

Osobné údaje

Sú to údaje fyzických osôb, ktoré môžu byť na základe týchto údajov alebo informácií, ktorými disponuje prevádzkovateľ identifikované (alebo údajov a informácií, ktoré môže nadobudnúť).

Patria sem informácie o používateľoch webových stránok, o uchádzačoch o prácu v spoločnostiach zo skupiny Stock prostredníctvom online formulárov.

Používanie osobných údajov

Označuje každú operáciu s osobnými údajmi, ich zhromažďovanie od príslušných osôb alebo ich získavanie z iných zdrojov, ukladanie, prechovávanie, zmena, poskytovanie alebo zverejňovanie iným subjektom. 

GDPR

Znamená nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Stock

Označuje Stock Spirits Group PLC, Solar House, Mercury Park, Wooburn Green, Buckinghamshire, HP10 0HH, Veľká Británia.

Spoločnosti zo skupiny Stock

Označujú:

 • Stock Spirits (UK) Limited – Solar House, Mercury Park, Wooburn Green, Buckinghamshire HP10 0HH, Veľká Británia
 • Stock Polska sp. z o.o. so sídlom v Lublin, Poľsko, adresa: ul. Spółdzielcza 6, 20-402 Lublin, Poľsko
 • Stock Slovensko s.r.o. so sídlom v Bratislave, Slovensko, na adrese: Galvaniho 7/A 821 04 Bratislava, Slovensko
 • Stock Plzeň – Božkov s.r.o. so sídlom v Plzni–Božkove, Česká republika, adresa: Palírenská 641/2,  326 00, Plzeň–Božkov, Česká republika
 • Stock s.r.l. so sídlom v Miláne, Taliansko, na adrese: Via Tucidide, 56 bis - Torre 2, 20134 Milano, Taliansko
 • Stock BH d.o.o. so sídlom v Sarajeve, Bosna a Hercegovina, adresa: Džemala Bijedića 185/12, 71000 Sarajevo, Bosna a Hercegovina
 • Stock d.o.o. so sídlom v Záhrebe, Chorvátsko, adresa: Josipa Lončara 3, 10090 Záhreb, Chorvátsko
 • Stock International s.r.o. so sídlom v Plzni–Božkove, Česká republika, adresa: Palírenská 641/2, 326 00, Plzeň–Božkov, Česká republika

My, naše a pod.

Označuje, v závislosti na kontexte, Stock alebo spoločnosti zo skupiny Stock.

Vy, Váš

Označuje fyzickú osobu, ktorej osobné údaje využíva Stock alebo spoločnosti zo skupiny Stock, a síce používateľa webových stránok, aj uchádzača o prácu v spoločnostiach zo skupiny Stock prostredníctvom online formulárov.

Akým spôsobom používame Vaše osobné údaje?

V súvislosti s prevádzkovaním webových stránok používame Vaše osobné údaje pre nasledovné účely. V závislosti od účelu používania osobných údajov, bude prevádzkovateľom, ktorý je zodpovedný za spracúvanie údajov, Stock alebo jedna zo spoločností zo skupiny Stock podľa nariadení o ochrane osobných údajov.

Stock je prevádzkovateľ osobných údajov spracúvaných za účelom:

 • zaistenia zhody s právnym obmedzením reklamy a propagácie alkoholických nápojov,
 • zasielania newsletteru,
 • optimalizácie činnosti webových stránok.

Lokálna spoločnosť zo skupiny Stock je prevádzkovateľom osobných údajov spracúvaných za účelom:

 • odpovedania na otázky,
 • náboru pracovníkov.

Navyše aj Stock a aj spoločnosti zo skupiny Stock - každá z nich v rozsahu svojej zodpovednosti – sú prevádzkovateľmi osobných údajov spracúvaných s cieľom zistiť a vyriešiť nahlásené žiadosti, sťažnosti a otázky spojené s využitím práv priznaných dotknutým osobám na základe GDPR.

Spoločnosti zo skupiny Stock sú prevádzkovateľmi údajov v rozsahu vyššie uvedenej činnosti týchto webových stránok:

www.stock-polska.pl

www.stock-spa.it

www.stock.sk

www.stock.cz

www.stock.hr

www.stock.ba

Zaistenie zhody so zákonnými obmedzeniami reklamy a propagácie alkoholických nápojov

Osobné údaje (štát pobytu a dátum narodenia) zadané používateľom zbierame, aby bolo možné zaistiť, že správy spojené s reklamou a propagáciou alkoholických nápojov nie sú doručované maloletým. Právny základ používania Vašich osobných údajov na tento účel je v tomto prípade plnenie zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) podľa predpisov toho ktorého štátu, ktorými sú určené obmedzenia reklamy a propagácie alkoholických nápojov.

Vaše osobné údaje budú odstránené bezodkladne po úspešnom ukončení preverenia veku. Samotná informácia o úspešnom preverení veku bude uložená v pamäti Vášho zariadenia za pomocou súborov cookies nie dlhšie ako do ukončenia doby prehliadania webových stránok (dočasné cookies).

Odpovedanie na otázky

Osobné údaje (e-mailová adresa, telefónne číslo a iné údaje, ktoré nám prostredníctvom formulára pre otázky poskytnete) využívame na to, aby sme Vás mohli spätne kontaktovať, odpovedať na Vaše otázky alebo aby sme vykonali iné činnosti v súvislosti s Vašou otázkou. Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov na tento účel je náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1, písm. f) GDPR), ktorý spočíva v zaistení potrebnej služby používateľom webových stránok vrátane zákazníkov.

Ak sa však pri vyplňovaní formulára pre otázky rozhodnete, že nám oznámite údaje, ktoré nemôžeme použiť s odvolaním na náš oprávnený záujem, budeme vychádzať z toho, že zaslaním takejto otázky súhlasíte s ich použitím pre vyššie uvedený účel. V takom prípade je právnym základnom spracúvania Vašich osobných údajov udelenie súhlasu (čl. 6, ods. 1, písm. a) GDPR). Takýto súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez akýchkoľvek negatívnych dôsledkov.

Vaše údaje budú uchovávané po dobu, ktorá je nutná na zodpovedanie Vašej otázky alebo pokiaľ budú urobené iné opatrenia v súvislosti s Vašou otázkou, avšak nie dlhšie ako na 1 rok.

Súhlas so zasielaním newsletteru

Osobné údaje (meno, priezvisko a e-mailovú adresu) zbierame za účelom zasielania newslettera o aktuálnych informáciách o spoločnosti Stock Spirits Group PLC. Máme za to, že keď sa zapisujete na odber newslettera, súhlasíte s používaním Vami uvedených osobných údajov pre tento účel. Právnym základnom spracúvania Vašich osobných údajov bude plnenie zmluvy (čl. 6, ods. 1, písm. b) GDPR). 

Vaše údaje budú uchovávané až po dobu 2 rokov, avšak nie dlhšie ako do odhlásenia sa z odoberania newslettera.

Nábor pracovníkov

Osobné údaje (meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, štát pobytu, oblasť profesijného záujmu a všetky iné údaje, ktoré nám poskytnete) zbierame v prípade, ak nám zašlete žiadosť o prijatie do zamestnania (vrátane CV) alebo keď vyplníte dotazník. Tieto údaje využívame na vytvorenie zoznamu uchádzačov na neobsadené pracovné pozície a pre účely nadviazania kontaktu vo veciach spojených s náborom pracovníkov. Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov za týmto účelom sa líši v závislosti od:

 • právneho dôvodu zamestnania, o ktoré sa uchádzate,
 • rozsahu informácií, ktoré ste uviedli v predložených dokumentoch a v dotazníku, 
 • platných predpisov upravujúcich pracovné právo v jednotlivých štátoch.

Preto, právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov za týmto účelom, je plnenie našej zákonnej povinnosti (čl. 6, ods. 1, písm. c) GDPR), udelenie súhlasu (čl. 6, ods. 1, písm. a) GDPR) alebo náš oprávnený záujem (čl. 6, ods. 1, písm. f) GDPR).

Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez akýchkoľvek negatívnych dôsledkov. Po odvolaní súhlasu nebudú Vaše údaje použité v rámci náboru pracovníka. 

Vaše údaje budú prechovávané pod dobu 1 roka odo dňa kedy ste odoslali svoju žiadosť pomocou online formulára.

Optimalizácia činnosti webových stránok a zvýšenie komfortu pri jej používaní

Osobné údaje vrátane IP adresy, informácií týkajúcich sa operačného systému a druhu prehliadača ako aj koncového zariadenia a informácií týkajúce sa Vašej aktivity na našich webových stránkach, zaznamenávame a uchovávame pomocou súborov cookies. Tieto údaje využívame na monitorovanie používania webových stránok, na individualizáciu ich obsahu a na zvýšenie komfortu pri ich využívaní.

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1, písm. f) GDPR) spočívajúci v optimalizácií prevádzky našich webových stránok prostredníctvom:

 • odhadu počtu návštevníkov našich webových stránok a identifikovaní zvykov pri využívaní našich webových stránok,
 • prispôsobenia našich webových stránok individuálnym záujmom používateľov,
 • prispôsobenia našich webových stránok koncovým zariadeniam používateľov,
 • zrýchlenia vyhľadávania,
 • identifikácie vracajúcich sa používateľov.

Vaše údaje budú pre tento účel prechovávané na dobu nie dlhšiu ako 1 rok.

Ukladanie súborov cookies môžete na Vašom zariadení kedykoľvek zablokovať tým, že zmeníte nastavenie prehliadača. Toto však môže obmedziť fungovanie webových stránok a znemožniť prístup k niektorým jej častiam. Ak ste nevykonali príslušné zmeny v nastavení prehliadača, náš systém bude vo východiskovom nastavení zasielať súbory cookies v momente, keď sa prihlásite na naše webové stránky.

Súbory cookies, ktoré sa uložili na Vašom zariadení, môžete odstrániť vymazaním histórie vyhľadávania v počítači. Naše webové stránky môžete prehliadať v „súkromnom režime“, ktorý obmedzí rozsah údajov ukladaných počítačom.

Vybavovanie žiadostí, sťažností a zodpovedanie otázok spojených s vykonávaním práv dotknutých osôb

Osobné údaje (vrátane e-mailovej adresy ako aj všetkých údajov, nám poskytnete v zaslanom e-maile) zbierame za účelom preskúmania a vyriešenia žiadostí, sťažností a otázok spojených s využívaním práv, ktoré sú Vám priznané podľa GDPR, aby sme uskutočnili činnosti v súvislosti so žiadosťami, sťažnosťami alebo otázkami a aby sme Vás informovali o týchto činnostiach.

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov je v tomto prípade plnenie zákonnej povinnosti podľa predpisov GDPR (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR).

Vaše údaje budú za týmto účelom prechovávané 5 rokov odo dňa doručenia žiadosti, sťažnosti alebo otázky.

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sprístupňujeme v týchto prípadoch:

 • ak taká povinnosť vyplynula zo zákona - najmä na žiadosť prokuratúry, polície a iných štátnych orgánov
 • ak je to nevyhnutné na realizáciu našich potrieb, najmä
  • právnickým kanceláriám
  • iným spoločnostiam zo skupiny Stock 

Navyše môžu byť Vaše osobné údaje oznámené dodávateľom služieb - subjektom spracúvajúcim osobné údaje na náš príkaz a v našom mene:

 • dodávateľom IT a telekomunikačných služieb, ako webhosting, dodávanie alebo údržba informačných systémov a aplikácií 

Dodávateľom služieb, ktorým zdieľame Vaše osobné údaje, tieto zdieľame na základe uzatvorených zmlúv pričom dodávatelia sa musia riadiť našimi pokynmi.

Aké máte práva?

Máte právo žiadať:

 • prístup k svojim osobným údajom, dostať potvrdenie, či sa Vaše osobné údaje spracúvajú, dostať ich kópie alebo informáciu, o.i. o účelu ich spracúvania, kategóriách osobných údajov, kategóriách príjemcov, ktorým boli osobné údaje sprístupnené, predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov a zdroji, z ktorého sme ich získali (na základe čl. 15 GDPR). 
 • kópie osobných údajov, ktoré ste nám dodali, a o ich poskytnutie Vám alebo inému Vami uvedenému subjektu vo všeobecne používanom, elektronickom formáte – platí v prípade ak spracúvame Vaše údaje na základe udeleného súhlasu alebo pre plnenie zmluvy (na základe čl. 20 GDPR)
 • opravu Vašich osobných údajov, ak sú neúplné alebo nesprávne (na základe čl. 16 GDPR)
 • vymazanie všetkých alebo niektorých Vašich osobných údajov (na základe čl. 17 GDPR), ak:
  • ste odvolali súhlas a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie údajov,
  • Vaše osobné už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
  • podali ste námietku, ktorú sme uznali za odôvodnenú,
  • Vaše osobné údaje sa spracúvajú nezákonne.
 • obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov (podľa čl. 18 GDPR), t.j. žiadať, aby sme údaje prestali spracúvať; netýka sa to však prechovávania Vašich osobných údajov v situáciách, ak:
  • namietate voči správnosti Vašich osobných údajov; vtedy obmedzíme ich spracúvanie na čas, ktorý potrebujeme na kontrolu správnosti Vašich údajov;
  • namietate na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov;
  • už tieto údaje nepotrebujeme, ale potrebujete ich na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov;
  • máte námietky voči spracúvaniu Vašich osobných údajov do momentu kým overíme, či Vaša námietka je oprávnená.

Máte aj právo:

 • namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu. Na základe Vášho namietania rozhodneme, či - s ohľadom na Vašu konkrétnu situáciu - prevažuje ochrana Vášho záujmu, Vašich práv a slobôd nad našim záujmom, ktorý sledujeme používaním Vašich osobných údajov. Ak sa Vaša námietka preukáže ako oprávnená a nie je iný právny základ pre spracúvaniu údajov, vymažeme ich (podľa čl. 21 ods. 1 GDPR).
 • odvolať kedykoľvek súhlas so spracúvaním osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním (podľa čl. 7 GDPR)

Ak máte otázky, poznámky a žiadosti k týmto zásadám ochrany osobných údajov, chcete odvolať súhlas alebo uplatniť Vaše práva, kontaktujte nás. Môžete nás kontaktovať emailovou správou na gdpr@stockspirits.com

Máte takisto právo podať sťažnosť na dozorný orgán v mieste zamestnania alebo bydliska.

Akým spôsobom Vás budeme informovať o zmene týchto zásad ochrany osobných údajov?

Všetky prípadné budúce zmeny v našich zásadách ochrany osobných údajov budú zverejnené na tejto webovej stránke a ohlásené, ak to bude potrebné, všetkým dotknutým osobám s uvedením dôležitých informácií o plánovaných zmenách a termíne ich uvedenia do platnosti.